در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه"، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده كشاورزي در مورخه هاي  1402/09/08 و 1402/09/15 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 10 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 4 نفر

 IMG 2061

IMG 2046

IMG 2048

IMG 2051

IMG 2053

IMG 2055

IMG 2057

IMG 2059

IMG 2085

IMG 2087

IMG 2090

IMG 2102