در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه"، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده علوم در مورخه 1402/09/27 با حضور رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 6 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي):  5 نفر

IMG 2318

IMG 2296

IMG 2304

IMG 2310

IMG 2314

IMG 2317

IMG 2324