در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه"، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده الهيات و معارف اسلامي در مورخه 1402/10/04 با حضور  رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 6 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 6 نفر

IMG 2406

IMG 2418

IMG 2421

IMG 2424

IMG 2432

IMG 2439

IMG 2444