ارزیابی جامع عملکرد

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یكی از دانشگاه‏‏‎های برتر كشور به منظور ارزیابی فعالیت‎‏‏های آموزشی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی، اجرایی و مدیریتی اعضای هیأت علمی و ‏‏اتخاذ رویه‎ه‏‏ای واحد در اجرای مقررات در راستای سند راهبردی دانشگاه اقدام به تدوین" آیین نامه ارزیابی جامع عملكرد اعضای هیأت علمی" نموده است.

هدف این فرآیند بهبود عملکرد، تضمین کیفیت و ارائه بازخورد مناسب و همه جانبه‎نگر به اعضای هیات علمی و مسئولان اجرایی برای اخذ تصمیمات مقتضی و تشخیص نقاط قوت و ضعف به عنوان عاملی کمک کننده در زمینه ارتقای کیفیت، پژوهش و تولید علم، نوآوری و ابداع، رصد حرکت عمومی جامعه و مداخله مسئولانه در آن، نظریه پردازی و تربیت متخصصان و کارشناسان، فرهنگ سازی و ایفای نقش الگویی برای دانشجویان و دانش پژوهان و ارئه خدمات مدیریتی و اجرایی می‎باشد و امید است تا بانگاهی جامع و فراگیر زمینه ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه فردوسی مشهد را فراهم آورد.

فرآیند ارزیابی جامع عملکرد

1- انتقال داده‎ها و اطلاعات مندرج در پرتال اعضای هیأت علمی به فرم مصوب ارزیابی جامع.

2- فراهم سازی خروجی اطلاعات در قالب فرم برای هر عضو هیأت علمی به صورت جداگانه.

3- ارائه فرم‎ها به گروه‎های پنجگانه به منظور بررسی عملکرد جامع اعضای هیأت علمی به طور تخصصی.
تبصره: کمیته‎های تخصصی شامل چند نفر عضو هیأت علمی منتخب در پنج گروه آزمایشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی، هنر و معماری و علوم انسانی می‎باشد.

4- انعکاس تخصیص عملکرد کمیته‎های تخصصی در کمیته مرکزی منتخب شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی.
تبصره: کمیته مرکزی شامل معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دو نفر از اعضای هیأت علمی با معرفی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه می‎باشد.

 5- نتیجه نهایی به صورت محرمانه به عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده منعکس شده و رونوشت آن در مدیریت نظارت و ارزیابی بایگانی خواهد شد.

 

 آیین نامه‎ها و فرم‎های مرتبط

آیین نامه ارزیابی جامع علملکرد اعضای هیأت علمی

کارنامه ارزیابی جامع

سیاهه عملکردی عضو هیأت علمی

فرم مکاتبات ارزیابی جامع

فرم ارزیابی یک ساله جامع عملکرد اعضای هیأت علمی