IMG 6778board

كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه با حضور اعضا، روز یكشنبه 1395/12/15 ساعت 10 صبح در محل مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه بررسی شد. در این جلسه در مورد "تعيين تعداد مشمولين با توجه به تناسب افراد گروه آموزشی" از آیین نامه تشویق و تذكر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.​

IMG 6776b1

IMG 6771b2