تیک نظارتبرگزاری چهارمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چهارمين جلسه بررسي كيفيت آموزشي گروه هاي آموزشي،  روز دوشنبه 1400/09/01 ، به صورت مجازي و با حضور رئيس و معاون آموزشي دانشكده علوم اداري و اقتصادي برگزار شد. در اين جلسه پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي، در گروه هاي اقتصاد، حسابداري و مديريت با حضور مديران گروه مربوطه، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد انگيزشي و اصلاحي به شرح زير اعلام شد:

    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح دانشكده:3 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق در سطح گروه: 10 نفر
    اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): 6 نفر
    كانديداي تشويق اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو): 5 نفر
    اعضاي غير هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي و شفاهي): -
    قطع همكاري با اعضاي غير هيأت علمي (مدرسان مدعو) دانشكده: 13 نفر

علوم اداري