در راستاي اجراي آيين نامه "بازخورد به عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و مدرسان مدعو دانشگاه"، جلسات بررسي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي گروه هاي آموزشي دانشكده حقوق و علوم سياسي روز 13/10/1402 با حضور  رئيس دانشكده، معاون دانشكده و مديران گروه مربوطه برگزار شد.  در اين جلسات پس از بررسي كمي و كيفي سوابق آموزشي اعضا، نتيجه واجدين شرايط  بازخورد به شرح زير اعلام شد:

  • اعضاي هيأت علمي مشمول تشويق: 3 نفر
  • اعضاي هيأت علمي مشمول بازخورد اصلاحي (كتبي / شفاهي): -

IMG 2485

IMG 2488

IMG 2491

IMG 2493