1. اخبار

board news 1-97

2018-06-20-03-41-43
بررسی طرح دستیار آموزشی در جلسه شورای مدیران حوزه معاونت...
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
2018-06-20-03-33-45
​دومین جلسه كمیته منتخب طرح آموزه برگزار شد ​دومین جلسه كمیته...
۱۳۹۷-۰۳-۲۹
2018-06-18-04-35-16
سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار...
۱۳۹۷-۰۳-۲۷
2018-06-13-08-25-42
برگزاری ​اولین جلسه كمیته منتخب طرح آموزه ​اولین جلسه كمیته...
۱۳۹۷-۰۳-۲۳