21000 دانشجو
780 عضو هیات علمی
130000 دانش آموخته
1700 دانشجوی بین المللی
435 رشته/مقطع تحصیلی
63 گروه آموزشی