قوانین و مقررات متفرقه

عنوان‎
1 منشور آموزش
1 طرح مرکز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) اعضای هیات علمی و مرکز همکاری مدرسان مدعو (هُم)
1 آئین‌نامه پایش، ارزیابی و توسعه رشته‌گرایش‌های دانشگاه
1  طرح منجر به اقدام آموزشی (Action Plan)
  1 شیوه‌نامه برگزاری ارزیابی جامع دانشجویان دکتری
  1  شیوه‌نامه حمایت از دانشجویان روشندل در آزمون‌های الکترونیکی
  1  شیوه‌نامه ساماندهی دروس برون‌گروهی
  1  اطلاعات ارزیابی جامع گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
  1  آیین‌نامه تعامل با دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد
  1  شیوه‌نامه ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان کارشناسی
  1  شیوه‌نامه مبسوط آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد نیمسال اول 1400-1399  
  1  شيوه نامه ارزیابی مرحله دوم پذیرش دکتری و انتساب دانشجوی دکتری به استاد راهنما
  1  شیوه‌نامه نماد (نشر محتوای آموزشی-الکترونیکی دانشگاه) فردوسی مشهد
1 شیوه‌نامه ضریب پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی
1 آیین‌نامه مرکز مدیریت آزمون دانشگاه (ماد)
1 آئین‌نامه تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی
1  راهنماي آزمون هاي زبان خارجي مورد قبول دانشگاه فردوسي مشهد
1  آیین‌نامه اجرایی کالج دانشگاه فردوسی مشهد (خودگردان)
1 شيوه نامه اجرايي برگزاری آموزش‌های عالی آزاد و تشکيل دفتر آموزش‌هاي عالي آزاد در دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و واحدهاي دانشگاه
1 دستورالعمل مدرسان مدعو وابسته