1 آیین‌نامه‌ها

      ردیف          عنوان آیین نامه
1

دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیت های اعضای هیأت علمی تمام وقت "ویژه"

2

دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیت های اعضای هیأت علمی تمام وقت 

3    

آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (1390)

آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با آخرین اصلاحات (1398/08/20)

 آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با آخرین اصلاحات (1400/04/01)

 آیین نامه جدید استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با آخرین اصلاحات (1400/06/16)

       1  پايه‎های استحقاقی و تشويقی به اعضای هيات علمی

4     آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1395)
5

شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

      1  شیوه نامه ماده 1 ارتقاء           1  شیوه نامه ماده 2 ارتقاء            1  شیوه نامه ماده 3 ارتقاء (جدید)

     1ضوبط و مقررات خاص هیات ممیزه (مقالات با نمایه برتر) (نحوه امتیازدهی فناوری)  

     1         دستورالعمل اجرايي امتيازدهي به داوری و نظارت  بر فعالیت‌های  پژوهشي

      1    دستورالعمل اجرایی ارزیابی و امتیازدهی ابداع واژگان علمی  

      1    راهنمای نحوه ارزیابی و امتیازدهی کتاب  

      1   مجلات یغماگر  ) مکاتبه وزارت )

      1   نحوه محاسبه امتیاز استنادات در ارتقا مرتبط با ضوابط و مقررات خاص ماده 5 آیین‌نامه ارتقا  

      1    دستورالعمل برگزاری جلسات کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه  

  6  

دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه و پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1397/12/01)

 

دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه  اعضای هیات علمی دانشگاه‌های عضو هیئت امنا (1401/11/09) (جدید)(قابل اجرا از تاریخ 1402/01/01)

     1حداکثر پایه تشویقی
  7

دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان (قابل اجرا از تاریخ 1402/01/01)

8

دستورالعمل خدمت اعضاي هيئت علمي به شیوه تمام وقت ويژه 

  9 شیوه نامه ارزیابی و حمایت از فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی (1397/12/01)  (ویرایش تیرماه 1400)
  10 شیوه نامه ساماندهی وظایف کارشناسان آموزشی (1398)
  11 آیین نامه آموزانه (نحوه محاسبه واحد معادل) 
12 مبنای پرداخت آموزانه و پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (براساس احکام ارتقا و ترفیع) (1394/09/17) 
13 شیوه نامه نحوه وظایف و انتخاب مدیر گروه (1397/05/16)
  14 شیوه نامه آموزش مشترک و مستقل مدرسان مدعو (ویرایش 1400/06/30) 
  15 شیوه نامه دستیار آموزشی (1397/04/31)
  16 شیوه نامه استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی (1397/04/31) 
  17   شیوه نامه ارتقای شایستگی‎های تدریس (ویژه اعضای هیات علمی پیمانی، دانشجویان دکتری و مدرسان مدعو) (1397/05/16)
  18 مقررات و ضوابط دوره دستیاری تخصصی دامپزشكی  (1396/04/11)
  19 روش اجرايی تسهيلات فرزندان اعضای هيات علمی دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالی كشور - (1395)
  20 سامانه ارتقاء و دستورالعمل نحوه تحویل مستندات       
21 نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله دانشجويان تحصيلات تكميلی (1393/11/19)
22 دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی  (1393/05/28)
23 دستورالعمل اجرایی میزان ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی (1389) 
 24  شیوه نامه مبسوط آموزش الکترونیکی معاونت آموزشی دانشگاه (1399/5/1) 

       1  کاربرگ‎ها

   ردیف           عنوان کاربرگ                                                                                
  1   کاربرگ‌‍‎های آموزه
   2   محاسبه حق الزحمه دستیاران آموزشی
   3   کاربرگ دریافت اطلاعات اساتید خارج از دانشگاه (ویژه مدرسان مدعو)
   4   کاربرگ تدریس نمونه  (ارزیابی مهارت‎های تدریس)
   5   کاربرگ صورتجلسه تدریس نمونه
   6   کاربرگ برنامه‎های داوطلب مدیریت گروه
   7   کاربرگ امتیازدهی و رای گیری برای انتخاب مدیرگروه