برنامه‎های مصوب دانشگاه فردوسی مشهد           

ردیف رشته مقطع تاریخ تصویب مطالعات پشتیبان
1  زمین شناسی کارشناسی ارشد 1394/10/23
2  مطالعات اسلامی (انگلیسی)  کارشناسی ارشد 1394/10/23
3  مطالعات اسلامی (عربی) کارشناسی ارشد 1394/10/23
4  فقه مقارن کارشناسی ارشد 1395/07/05
5  فقه مدنی کارشناسی ارشد 1395/07/05
6  فقه سیاسی کارشناسی ارشد 1395/07/05
7  فقه جزایی کارشناسی ارشد 1395/07/05
8  مهندسی معماری  کارشناسی 1395/10/06
9  ژئوفیزیک (گرایش زلزله شناسی) کارشناسی ارشد 1395/10/13
10  مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد 1395/11/16
11  بيوتكنولوژی دامپزشكی دکتری تخصصی PHD 1396/04/14
12  فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی 1396/06/06
13  مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات  کارشناسی ارشد 1396/06/20
14  مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1396/08/01
15  زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی  کارشناسی ارشد  1396/10/25
16  آموزش و بهسازی منابع انسانی  کارشناسی ارشد 1396/10/25
17  مهندسی شیمی گرایش جداسازی  کارشناسی ارشد 1396/10/25
18  علوم گیاهی گرایش "سیستماتیک و بوم شناسی" و "فیزیولوژی گیاهی" کارشناسی ارشد 1396/10/25
19  روان‌شناسی تربيتی كارشناسی ارشد 1396/11/16
20  مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی  کارشناسی ارشد 1396/12/21
 21  ادبیات حماسی دکتری 1397/01/27
22  تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی  کارشناسی ارشد 1397/02/03
23  علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد غذایی کارشناسی ارشد 1397/02/10
24  تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 1397/02/17
25  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات كارشناسی ارشد 1397/02/24
26 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها کارشناسی ارشد 1397/03/21
27  مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1397/04/04
28  زیست شناسی سلولی و ملکولی  كارشناسی ارشد 1397/04/25
29 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات دکتری تخصصی PHD 1397/06/05
30  آمار  کارشناسی 1397/06/19
31  شيلات  کارشناسی 1397/06/19
32  زیست‌شناسی سلولی و ملکولی  دکتری تخصصی PHD 1397/07/02
33  مطالعات صلح كارشناسی ارشد 1397/07/09
34  مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری كارشناسی ارشد 1397/07/30
35 مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز كارشناسی ارشد 1397/08/07
36  برنامه‌ریزی درسی کارشناسی ارشد 1397/08/14
37  زیست شناسی جانوری کارشناسی 1397/08/28

38

 فلسفه تعلیم و تربیت دکتری تخصصی PHD 1397/09/12
39 مدیریت فناوری اطلاعات دکتری تخصصی PHD 1397/09/19
40 مهندسی مواد و متالورژی دکتری 1397/09/26
41  علوم سیاسی کارشناسی ارشد 1397/10/03
42 فیزیولوژی دکتری 1397/10/10
43  مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان کارشناسی ارشد 1397/10/17
44 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/10/24
45 مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات کارشناسی ارشد 1397/11/8
46  زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/11/29
47 مهندسی شیمی گرایش پلیمر  کارشناسی ارشد 1397/12/07
 48 مهندسی مواد و متالوژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد 1397/12/13 
49 تاریخ تشیع کارشناسی ارشد 1397/12/20
50 زیست شناسی گیاهی کارشناسی 1397/12/27
51 الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری 1397/12/27
52 مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد 1398/02/30
53 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری تخصصی - دستیاری 1398/04/03

54  علوم اقتصادی دکتری 1398/04/03

55  زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 1398/04/10
56  زیست شناسی سلولی ملکولی کارشناسی 1398/04/24
57 ریاضیات و کاربردها کارشناسی 1398/04/24
58  زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری، فیزیولوژی جانوری و سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد 1398/04/26
59  انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد 1398/04/31
60  انگل شناسی دامپزشکی دکتری 1398/04/31
61  حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد 1398/05/14
62 گوهرشناسی کاربردی و کانی شناسی صنعتی کارشناسی ارشد 1398/05/14
63  زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک دکتری 1398/05/14
64 مهندسی صنایع کارشناسی 1398/06/25
 65  مهندسی معماری  کارشناسی ارشد 1398/06/25 
66  ژئومورفولوژی  کارشناسی ارشد 1398/07/08
67 علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش بازیابی اطلاعات دکتری 1398/08/13
 68 زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد 1398/08/20
69 فیزیک کارشناسی 1398/08/27
70 اقتصاد کارشناسی ارشد 1398/09/25
71 بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد 1398/10/09
72 زبان و ادبیات عربی کارشناسی 1398/10/23
73 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد 1398/10/30
74  مهندسی نفت کارشناسی 1398/11/21
75  مترجمی زبان عربی کارشناسی ارشد 1398/11/28
 76  پژوهش علوم اجتماعي کارشناسی ارشد 1398/12/05
77  جامعه شناسی دکتری 1399/02/22
 78  فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد 1399/03/19
79 آمار اقتصادی کارشناسی ارشد 1399/03/26
80 جراحی دامپزشکی دکتری تخصصی - دستیاری 1399/04/09
81  علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد 1399/04/23
82 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد 1399/05/06
83  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی ارشد 1399/05/13
84  مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دکتری 1399/05/13
85 اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد 1399/06/03
86 علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری 1399/06/04
87 مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) کارشناسی ارشد 1399/06/10
88  بافت شناسی مقایسه ای کارشناسی ارشد 1399/06/17
89  بافت شناسی مقایسه ای دکتری 1399/06/17
90 علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد 1399/06/24
91 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد 1399/06/31
92 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد 1399/08/05
93 شیمی گرایش شیمی فیزیک کارشناسی ارشد 1399/08/12
94 شیمی گرایش شیمی فیزیک دکتری 1399/08/12
95 مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد 1399/08/26
96 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز دکتری 1399/09/03
97 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز کارشناسی ارشد 1399/09/03
98 علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی 1399/09/10
99 آمار ریاضی کارشناسی ارشد 1399/10/15
100 آمار دکتری
1399/10/15
101 زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی 1399/10/22
102 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه‌ی کشاورزی کارشناسی ارشد 1399/10/29
103 حسابرسی کارشناسی ارشد 1399/11/13
104

مهندسی مواد و متالورژی

کارشناسی 1399/11/20
105 بیوشیمی دکتری 1399/12/18
106 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش کارشناسی ارشد 1400/01/16
107 ترجمه دکتری 1400/01/23
108 مدیریت آموزشی دکتری 1400/04/07
109 مهندسی عمران گرایش سازه کارشناسی ارشد 1400/04/14
110 تاریخ و تمدن اسلامی گرایش فرهنگ و تمدن در خراسان دوره اسلامی کارشناسی ارشد 1400/04/21
111 ریاضی گرایش آنالیز  دکتری 1400/05/04
112 ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز کارشناسی ارشد 1400/05/04
113 ادیان و عرفان کارشناسی ارشد 1400/05/04
114 برنامه‌ریزی آموزش فنی و حرفه‌ای کارشناسی ارشد 1400/05/05
115 زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی دکتری 1400/05/05
116 مهندسی طبیعت کارشناسی 1400/06/08  
117 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 1400/06/22
118 ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی) دکتری 1400/06/29
119 ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه (توپولوژی) کارشناسی ارشد 1400/06/29
120 مهندسی شهرسازی کارشناسی
121 مدیریت رفتار سازمانی دکتری 1401/06/14
122 زبان و ادبیات عربی
دکتری 1401/12/23
برنامه های درسی مصوب وزارت عتف